Sąd Dyscyplinarny OIL - MEDIURIS Kancelaria Radców Prawnych

SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
Przejdź do treści
Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Lekarskiej
Zgodnie z przepisem z art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty obowiązkiem lekarza jest niesienie pomocy we wszystkich wypadkach, w których zwłoka w udzieleniu pomocy lekarskiej mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. Oznacza to, że podczas leczenia i diagnoz medycznych, lekarz zobowiązany jest ocenić nie tylko stan zdrowia pacjenta w momencie badania, ale także rozważyć sytuację możliwego zwiększenia niebezpieczeństwa po stronie pacjenta. Ponadto w oparciu o art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej, każdy lekarz ma obowiązek przeprowadzać w taki sposób wszelkie postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze, aby wykonać je z należytą starannością, poświęcając im niezbędny czas. Między innymi, w ramach samorządu lekarskiego, powstały Okręgowe Izby Lekarskie, do których należy prowadzenie postępowań przeciwko lekarzom o naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza.

W przypadku błędu przy porodziebłędu przy operacjizakażenia szpitalnegośmierci pacjentabłędu chirurgicznegobłędu diagnostycznegobłędu technicznegobłędu terapeutycznegobłędu dentystybłędu stomatologabłędu w chirurgii plastycznejbłędu w kosmetologii pozwól nam sobie pomóc!

Sąd lekarski, niezależnie od prowadzonych jednocześnie postępowań karnych lub dyscyplinarnych w miejscu pracy, może tego samego lekarza ukarać karą: upomnienia, nagany, karą pieniężną, zakazem pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia, czy też najbardziej dotkliwym katalogiem kar, to jest karą ograniczenia, zawieszenie lub pozbawieniem prawa wykonywania zawodu przez lekarza. Zawiadomienia o popełnieniu nieprawidłowości przez lekarza tzw. „przewinienia zawodowego” , można złożyć do Okręgowej Izby Lekarskiej ustnie lub pisemnie. Zgodnie z treścią zawiadomienia, w ramach Izby Lekarskiej przeprowadzone zostanie postępowanie wyjaśniające, które będzie miało na celu ustalenie czy lekarza należy uznać za winnego, zarzucanych mu nieprawidłowości. Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie twierdząca, to rzecznik odpowiedzialności zawodowej przy Izbie Lekarskiej, wyda postanowienie o przedstawieniu zarzutów takiemu lekarzowi i skieruje do sądu lekarskiego wniosek o jego ukaranie. W ramach postępowania przed Sądem Lekarskim, prawo do zadawania pytań oraz składania wniosków dowodowych ma pokrzywdzony, który może być również reprezentowany w trakcie całego postępowania przez wybranego przez siebie prawnika (adwokata, radcy prawnego). Często w sprawach przed sądem lekarskim, dla wyjaśnienia specjalistycznego okoliczności sprawy, powoływani są biegli (lekarze specjaliści z danej dziedziny). Co istotne nie są to biegli, którzy widnieją na listach biegłych Sądów Okręgowych. Z doświadczenia Kancelarii wynika, że ze względu na ścisłą procedurę, oraz specyfikę postępowań przed Sądami Lekarskimi, warto od początku, do momentu sporządzania zawiadomienia zatrudnić do sprawy doświadczonego prawnika.
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
© 2021
© 2021
© 2021
Wróć do spisu treści