Komisja Wojewódzka - MEDIURIS Kancelaria Radców Prawnych

SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
Przejdź do treści
Wojewódzka Komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
Od 01.01.2012 roku osoby poszkodowane w wyniku błędu medycznego mają możliwość dochodzić swoich praw za sprawą Wojewódzkich Komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Jest to alternatywna droga do procesu sądowego, jednak nie wyklucza ona możliwości dochodzenia roszczeń przed sądem. Zasady i tryb ustalania odszkodowania oraz zadośćuczynienia w sytuacji, gdy dojdzie do zdarzenia medycznego określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Niniejsza ustawa definiuje pojęcie zdarzenia medycznego jako:

 
1) Diagnoza, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby;
 
2) Leczenie, w tym wykonanie zabiegu operacyjnego;
 
3) Zastosowanie produktu leczniczego lub wyrobu medycznego;

 
które były następstwem niezgodnym z aktualną wiedzą medyczną i doprowadziło u pacjenta do zakażenia biologicznego czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo jego śmierci. Wnioski można składać w terminie 1 roku od dnia, w którym osoba składająca wniosek dowiedziała się o zdarzeniu medycznym, albo od śmierć pacjenta. Jednak termin ten nie może przekraczać 3 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie medyczne, które spowodowało szkodę bądź śmierć pacjenta. Koszt, jaki ponosi wnioskodawca to 200zł.

W przypadku błędu przy porodziebłędu przy operacjizakażenia szpitalnegośmierci pacjentabłędu chirurgicznegobłędu diagnostycznegobłędu technicznegobłędu terapeutycznegobłędu dentystybłędu stomatologabłędu w chirurgii plastycznejbłędu w kosmetologii pozwól nam sobie pomóc!

Potwierdzenie uiszczenia opłaty powinno być dołączone do wniosku składanego w Urzędzie Wojewódzkim. Wpłacona kwota podlega zaliczeniu na poczet kosztów postępowania przed Komisją. Ponadto, gdy komisja orzeknie o braku zdarzenia medycznego w skład kosztów, które musi ponieść wnioskodawca wchodzą:

1) Koszty podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez komisję;
2) Wynagrodzenie za sporządzenie opinii (w razie potrzeby;)

Jeżeli Komisja stwierdzi, że zdarzenie medyczne miało miejsce, wcześniej wspomniane koszty pokrywa ubezpieczyciel prowadzący szpital. Komisja badająca zdarzenie musi do 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku wydać orzeczenie w formie pisemnej o zdarzeniu medycznym lub jego braku. W przeciągu 7 dni od orzeczenia Komisja przedstawia uzasadnienie swojej decyzji. W przypadku zastrzeżenia którejkolwiek ze stron mogą one złożyć w ciągu 14 dni wniosek do Komisji o ponowne rozpatrzenie sprawy. Komisja w przeciągu 30 dni rozpatruje złożony wniosek. Kwota odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zakażenia biologicznego oraz uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia nie może przekroczyć 100 000zł. Natomiast w przypadku śmierci pacjenta kwota ta nie może być wyższa niż 300 000zł. Podczas składania wniosku wnioskodawca określa wysokość odszkodowania lub zadośćuczynienia, jakie chce uzyskać od podmiotu odpowiedzialnego. W praktyce rzadko się zdarza, że ubezpieczyciel akceptuje podaną kwotę i proponują swoją znacznie zaniżoną. W sytuacji, gdy Komisja wyda dla wnioskodawcy pozytywna decyzję i orzeknie, że zdarzenie medyczne miało miejsce ubezpieczyciel szpitala podaje propozycję odszkodowania lub zadośćuczynienia. Wnioskodawca w przeciągu 7 dni musi się do decyzji ustosunkować. W przypadku akceptacji, ubezpieczyciel wypłaca zaproponowaną kwotą. Jednak w tym przypadku wnioskodawca zobowiązuje się, że nie będzie dochodził wyższych roszczeń finansowych na drodze sądowej. Natomiast w przypadku, gdy wnioskodawca uzna, że kwota jest za niska i nie przyjmie zaproponowanej sumy może dochodzić wyższego świadczenia przed sądem.
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
© 2021
© 2021
© 2021
Wróć do spisu treści