TRUDNE PRZYPADKI
NASZYCH KLIENTÓW

Wieloletnia praktyka prawnicza w sprawach z zakresu błędów medycznych pozwoliła na uzyskanie przez Kancelarię niezbędnego doświadczenia w trudnej i skomplikowanej materii prawa medycznego.

ZAKAŻENIE W SZPITALU-AMPUTACJA NOGI

Klient naszej Kancelarii w czerwcu 2014 r. zgłosił się do Szpitala w K. na planowy zabieg zszycia uszkodzonego wcześniej ścięgna Achillesa. W następny dzień po przyjęciu przeprowadzony został zabieg operacyjny.                  Po wykonanym zabiegu operowana kończyna została unieruchomiona w gipsie udowo stopowym. W dniu kolejnym pacjent został wypisany do domu.  W godzinach popołudniowych nasz Klient zaczął jednak źle się czuć, odczuwał dolegliwości bólowe operowanej nogi, które narastały, miał wysoką gorączkę. W tym samym dniu został ponownie przyjęty do szpitala .

W Szpitalu stwierdzono objawy ropowicy podudzia lewego oraz objawy zapalenia tkanek miękkich. Rozpoznano ponadto sepsę oraz wskazano na podejrzenie zgorzeli gazowej (gangrena). W związku z pogarszającym się stanem zdrowia pacjent został skierowany na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej. Wystąpiła     u niego dekompensacja układu krążenia, znaczna kwasica metaboliczna oraz utrata przytomności. W badaniu bakteriologicznym z wymazu z rany podudzia lewego wyhodowano baterię Clostridium perfringens, laseczki zgorzeli gazowej (gangreny).

Życie naszego Klienta było realnie zagrożone.

W kolejnych dniach, z uwagi na dalsze pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, w szczególności postępującą martwicę tkanek skierowano go na blok operacyjny celem przeprowadzenia amputacji kończyny dolnej. Amputację wykonano na wysokości 1/3 uda. Po zabiegu amputacji chorego przetransportowano śmigłowcem do Krajowego Ośrodka Medycyny Hiperbarycznej w G., gdzie poddany został dalszemu leczeniu specjalistycznemu.

Po zakończonym leczeniu poszkodowany wystąpił do Szpitala w K. z roszczeniem odszkodowawczym za zakażenie go podczas pobytu w placówce. Szpital odmówił jednak uznania roszczenia, wskazując, iż pacjent musiał zarazić się tą groźną bakterią w domu, już po opuszczeniu szpitala. W tej sytuacji prawnicy z naszej Kancelarii złożyli w Sądzie Okręgowym w K. pozew o zadośćuczynienie i odszkodowanie w związku ze skutkami przebytego zakażenia i amputacji kończyny.

Zgodnie ze specyfiką tego typu spraw, sąd przeprowadził postępowanie dowodowe z dokumentacji medycznej pacjenta, zeznań lekarzy oraz osób najbliższych. Następnie powołał biegłego lekarza, specjalistę z zakresu chorób zakaźnych celem ustalenia, w jakich okolicznościach mogło dojść do zakażenia.

W sporządzonej opinii biegły wskazał, iż z największym prawdopodobieństwem uznać można, iż do zakażenia pacjenta doszło właśnie podczas pobytu w szpitalu, w trakcie operacji lub późniejszej zmiany opatrunku.

W wyroku Sąd uznał, iż Szpital dopuścił się zaniedbań i zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 350.000 zł zadośćuczynienia, 70.000 zł odszkodowania oraz comiesięczną rentę.

Zgodnie z definicją ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zakażenie szpitalne to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba: a) nie pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie wylęgania, albo b) wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdrowotnych, w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres jej wylęgania (art. 2 pkt. 33 powołanej ustawy).

<< Wstecz