ZAGROŻENIE PODCZAS LECZENIA

Udając się na leczenie ufamy, że naszą sprawą będą zajmować się specjaliści. Zdarzają się jednak przypadki, że wskutek źle zdiagnozowanej choroby, złego leczenia, czy zaniedbania, nasze zdrowie oraz życie zostało poważnie zagrożone.

Kto może otrzymać odszkodowanie?

Każdy, kto podczas leczenia lub rehabilitacji bezpośrednio lub w sposób pośredni doznał szkody poprzez zaniedbanie lekarza lub personelu medycznego może domagać się odszkodowania za błąędy lekarskie. Odpowiedzialność odszkodowawcza powstaje również w momencie, gdy lekarz nie podejmie leczenia, a w danych okolicznościach było to niezbędne i w konsekwencji osoba poniosła szkodę (odpowiedzialność z zaniechania).

W przypadku śmierci pacjenta spowodowanej błędem medycznym odpowiedzialny za ten błąd powinien pokryć koszty leczenia oraz koszty pogrzebu. Ponadto, jeżeli śmierć osoby spowodowała znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej jego najbliższej rodziny sąd orzeka o zadośćuczynieniu jak również jednocześnie może orzec jednorazowe odszkodowanie na jej rzecz. Natomiast, gdy zmarły był lub mógł być zobowiązany do płacenia alimentów, osoby poszkodowane mogą domagać się także zasądzenia stosownej renty.

OSOBIE POSZKODOWANEJ PRZYSŁUGUJĄ CZTERY RODZAJE ROSZCZEŃ:
1. ODSZKODOWANIE (szkoda majątkowa) art. 444 KC- polega na zwróceniu wszelkich wydatków, jakie poniósł poszkodowany w związku z poniesioną szkodą wynikłą z błędu medycznego. Przysługuje tylko w przypadku poniesionych strat materialnych, które powstały na skutek zaistnienia szkody. Do tej grupy roszczeń można zaliczyć poniesione wydatki na lekarstwa, dojazdy na rehabilitację, do szpitali dla osoby poszkodowanej oraz dla jego rodziny, itp.

2. ZADOŚĆUCZYNIENIE (szkoda niemajątkowa) art. 445 KC- jest to rekompensata pieniężna za doznaną krzywdę, która powstała z powodu błędu medycznego i odnosi się do cierpienia fizycznego oraz psychicznego. Przyznanie i wysokość zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (w odróżnieniu od odszkodowania) ustalane jest według szeregu elementów oceny danej sytuacji życiowej osób poszkodowanych. Oznacza to, że kwota zadośćuczynienia jest oparta o indywidualną sytuację każdego przypadku.

3. RENTA art. 444§2 KC- przyznawana jest, jeżeli poszkodowany utracił częściową lub całkowitą możliwość zarobkowania, zwiększyły się jego potrzeby lub pogorszyły widoki na przyszłość.

4. ODSZKODOWANIE, ZADOŚĆUCZYNIENIE, RENTA z art. 446 KC- w sytuacji śmierci osoby wskutek błędu medycznego.  Powyższe świadczenia wypłacane są na rzecz najbliższych członków rodziny zmarłego oraz osobom, względem których ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny.