ZAGROŻENIE PODCZAS LECZENIA

Udając się na leczenie ufamy, że naszą sprawą będą zajmować się specjaliści. Zdarzają się jednak przypadki, że wskutek źle zdiagnozowanej choroby, złego leczenia, czy zaniedbania, nasze zdrowie oraz życie zostało poważnie zagrożone.

ETAPY DZIAŁANIA

1. ROZMOWA Z KLIENTEM I OCENA ZDARZENIA
Pierwszym etapem jest rozmowa doświadczonego prawnika z osobą poszkodowaną. Na tym etapie uzyskujemy podstawowe informacje dotyczące przebiegu leczenia, zastosowanych procedur czy podjętych środków zaradczych. Udzielamy klientom Kancelarii informacji w zakresie przysługujących im praw oraz dokonujemy wstępnej oceny zgłoszonego przypadku.

2. ZEBRANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
Istotnym etapem współpracy Kancelarii z klientem jest zebranie całej potrzebnej dokumentacji medycznej w celu przeprowadzenia wnikliwej analizy i stanu faktycznego zdarzenia. Nasi prawnicy po konsultacji z lekarzem specjalistą podejmują decyzję w jak znacznym zakresie doszło do naruszenia zdrowia naszego klienta.

3.  USTALANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Na podstawie stanu faktycznego i zebranych informacji, radcy prawni przystępują do sformułowania podstaw odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki oraz innych osób i podmiotów świadczących usługi medyczne. Wszczynane są postępowania prokuratorskie, zawodowe w izbach lekarskich oraz cywilne w stosunku do odpowiedzialnych za powstały błąd medyczny.

4. WEZWANIE DO ZAPŁATY ŚWIADCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH
Kolejny etap to sformułowanie konkretnych roszczeń do lekarza lub placówki medycznej odpowiedzialnej za spowodowanie szkody. Po analizie przypadku oraz dokumentacji ustalamy wysokość odszkodowania, o które będziemy wnioskować w negocjacjach z drugą stroną. W tym momencie przekazujemy informację o możliwym roszczeniu lekarzowi lub placówce medycznej, która jest odpowiedzialna za powstałą szkodę. W związku z przekazaniem powyższych informacji wzywamy stronę do zapłaty świadczeń pieniężnych.

5. NEGOCJACJE, UGODA
Na tym etapie druga strona wezwana do zapłaty zobowiązana jest do ustosunkowania się do sformułowanego roszczenia. Jeśli nie godzi się na wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia lub też uznaje roszczenie, a proponuje kwotę niewspółmiernie niską do poniesionego przez poszkodowanego uszczerbku, Kancelaria przystępuje do czynności negocjacyjnych. Jeżeli te nie przyniosą pozytywnego rezultatu i nie doprowadzą do zawarcia ugody formułowany jest pozew do sądu.

6. POZEW I SPRAWA SĄDOWA
Ten etap realizowany jest tylko w przypadku, gdy negocjacje nie doprowadzą do ugody. W tym momencie przygotowujemy pozew sądowy, który zostaje złożony we właściwym sądzie oraz zostaje wysłany do drugiej strony. Właściwy w sprawie Sąd wyznacza termin rozprawy, na której obie strony mają możliwość przedstawienia swojego stanowiska. W przypadku uwzględnienia powództwa przez Sąd pozwany podmiot ma obowiązek wypłacić zasądzone odszkodowanie i zadośćuczynienie, a w wielu przypadkach również rentę.