ZAGROŻENIE PODCZAS LECZENIA

Udając się na leczenie ufamy, że naszą sprawą będą zajmować się specjaliści. Zdarzają się jednak przypadki, że wskutek źle zdiagnozowanej choroby, złego leczenia, czy zaniedbania, nasze zdrowie oraz życie zostało poważnie zagrożone.

Błędy medyczne

Błąd medyczny to zdarzenie na zdrowiu lub osobie pacjenta wywołane najczęściej niewłaściwym działaniem lub zaniechaniem między innymi lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej i innych osób wykonujących czynności medyczne, a prowadzące do wywołania negatywnych skutków w zakresie integralności cielesnej organizmu człowieka.

Termin błąd medyczny budzi wiele wątpliwości w polskim prawie. Wynika to z faktu, że brak jest definicji tego pojęcia sformułowanego przez ustawodawcę. W praktyce bardzo często używa się zamiennie pojęcia "błąd medyczny", "błąd lekarski", "błąd w sztuce medycznej", "błąd w sztuce lekarskiej" czy "zdarzenie medyczne". Zgodnie z treścią orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1955 roku termin "błąd lekarski" można zdefiniować jako: "czynność (zaniechanie) lekarza w sferze diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medyczną w zakresie dla lekarza dostępnym."

Z pojęciem tym jest ściśle związany fakt, iż zgodnie z treścią art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.; dalej jako: u.z.l.l.d.): "lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i z należytą starannością".

Z przytoczonych wyżej przykładów można stwierdzić, że za błąd medyczny uważa się takie zachowanie lekarza, które jest sprzeczne z aktualną wiedzą medyczną, aktualnymi standardami i praktyką lekarską. Uznaje się w doktrynie, że wiedza medyczna powinna być oceniana na dzień, w którym błąd medyczny nastąpił. Wynika to z faktu, że między datą powstania błędu medycznego a dniem wyrokowania może nastąpić znaczna zmiana zasobów wiedzy medycznej.

WYRÓŻNIA SIĘ TRZY GŁÓWNE BŁĘDY MEDYCZNE:
1. BŁĄD DIAGNOSTYCZNY- polega na złym rozpoznaniu choroby lub złej diagnozie stanu zdrowia pacjenta. Przeważnie przybiera formę wykrycia choroby innej niż ta, na którą faktycznie cierpi pacjent lub niewykrycie choroby. Właściwa diagnoza z punktu widzenia pacjenta i jego dalszego leczenia jest bardzo istotna. W oparciu o nią lekarza dobiera narzędzia oraz środki leczenia, które nieodpowiednio stosowane mogą zaważyć na przyszłym zdrowiu i życiu pacjenta.

2. BŁĄD TERAPEUTYCZNY- w praktyce często powiązany jest z błędem diagnostycznym. Polega on przykładowo na dobraniu niewłaściwej lub wadliwej metody leczenia, źle przeprowadzonej operacji, a które to czynności powodują uszczerbek na zdrowiu lub życiu pacjenta.

3. BŁĄD ROKOWANIA- powstaje tylko w sytuacji, w której powstała szkoda. Polega na złym prognozowaniu, które może prowadzić do pogłębieniu się konsekwencji dla poszkodowanego.

 

Potrzebne dokumenty

1. WNIOSEK O WYDANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW
3. ZAWIADOMIENIE PROKURATURY O POPEŁNIONYM PRZESTĘPSTWIE
4. ZAWIADOMIENIE IZBY LEKARSKIEJ O BŁĘDZIE MEDYCZNYM

*Kliknij aby pobrać